Y,台語会話篇3

Bin5-kan Ko3・-su7
 Ho2・-ko・-po5 (1)
 Ko2・-cha2 ko2・-cha2,u7 chit8 e5 lau7-bu2 kap nng7 e5 cha-bo・-kiaN toa3 ti7 chhau2-toe7.
Cha-bo2・-kiaN2 e5 lau7-pe7 chin cha2 chiu7 si2,m7-ku2 in lau7-bu2 chin thiaN3 in nng7 e5.
Chit e5 lau7-bu2 tak8 jit8 khoaN3 in cha-bo2・-kiaN2 chit8 jit8 chit8 jit8 teh toa7-han3,sim-lai7 sit8-chai7 chin hoaN-hi2.
A-chi2 e5 mia5 kio3-choe3 A-kim,sio2-be7 si7 A-giok8.
 
 A-kim chap8 he3,A-giok8 chhit he3 hit chit8 ni5.
U7-chit8 jit8, in-ui7 chhin-chiaN5 siN gin2-a2,chit e5 lau7-bu2 tioh8 ai3 khi3 ka7 in tau3-kha-chhiu2.
Hit am3 tioh8 ke3-mi5.
In-ui7 bo5 hoat-to7・ thang chhoa7 nng7 e5 cha-bo2・-kiaN2 khi3,so2・-i2 chiu7 tui3 in kong2,“Bo5 chhoa7 lin2 khi3”,goa2 sit8-chai7 chin boe7 sn-sim.
Goa2 bin5-a2-chai3 it-teng7 e7 chin cha2 chiu7 tng2 lai5.
Lin2 toa3 chia koai-koai ko3・-chhu3.
Am3-si5 mng5 tioh8 so2 ho7・he2-se3,bo5-lun7 sim2-mih8 lang5 lai5 long2 m7 thang ho7・ i jip8 lai5.
Hoan-hu3 liau2 chit e5 lau7-bu2 chiu7 khi3.
In ma-ma khi3 i2-su7 chit nng7 e5 cha-bo2 gin2-a2 jit8-si5 iau2 chin hoat8-phoat teh chhit-tho5.
M7-ku2 tng jit8-thau5 loh8-soaN,thiN chiam7-chiam7 am3 khi2-lai5 e5 si5,nng7 e5 na2 lai5 na2 kiaN.
A-giok8 chiu7 chio A-kim kong2,“A-chi2 ,goa2 chin kiaN,lan2 mng5 kuiN-kuiN leh,khah kin2 lai5 khun3,ho2 bo5?”
Nng7 e5 chiong mng5, thang-a2 so2 kah chin an5,chiu7 nng3 jip8 khi3 phe7-lai7,lian5 thau5 ia7 m7 kaN2 chhun chhut-lai5
 
 Si5-kan ban7-ban7 teh ke3 khi3.
Si7-hng cheng7-cheng7-cheng7.
Chi2-u7 thiaN-kiN7 chhu3-au7 e5 tek-pho7 ho7・ hong chhe teh io5 e5 “Ki Ki”e5 siaN nia7-nia7.
Thau5 chit8 pai2 li7-khui lau7-bu2 e5 chit nng7 e5 chi2-be7-a2,m7 chai si7 an3-choaN2,kan-taN kiaN,nng7 e5 lam2 kah an5-an5-an5,bo5 loa7 ku2 na2 kiaN na2 khun3-khi3.
Ho2・-ko・-po5 (2)
 
 Kau3 poaN3-mi5 chit e5 sio2-be7 A-giok8 hut-jian5 chhiN2 khi2-lai5.
I thiaN-kiN7 u7 lang5 teh phah toa7-mng5,“khok8,khok8,khok8”e5 siaN.
Tai7-seng i siuN7 tai7-khai3 si7 hong e5 siaN,so2・-i2 sui-jian5 chin kiaN ia7 iau2 jim2-nai7 teh khun3.
Phe7 kham3 ho7・ bat8,bak8-chiu khoeh kah an5-an5-an5.
M7-ku2 goa7-bin7 e5 siaN-im na2 lai5 na2 toa7,koh ia7 u7 thiaN-kiN3 lang5 e5 siaN.
A-giok8 hut-jian5-kan khi2 kiaN,io5 chhiN2 khun3 ti7 piN-a2 e5 a-chi2,A-kim,
toa7-lat8 lam2 A-kim,kui seng-khu kiaN kha phih8-phih8-chhoah,kong2,“A-chi2,
a-chi2,m7 chai sim2-mih8 lang5 lai5 ti7 goa7-bin7.”
A-kim chit8-e7 thiaN,koh u7-iaN2 u7 lang5 teh phah mng5.
Chiu7 kong2,“Goa2 khoaN3,it-teng7 si7 ma-ma tng2 lai5.”
 
 “M7-ku2 ma-ma boe7 chiah-nih8 am3 chiah tng2 lai5,na7 si7 kui2-a2 beh an3-choaN2? Lan2 tiam7-tiam7 mai3 khui hoN3・.”
A-giok8 tong3 in a-chi2.
 
 “Na2 u7 hit e5 tai7-chi3 goa2 siuN7 m7-si7 kui2,it-teng7 si7 ma-ma.
Na7 m7-si7 ma-ma goa2 khoaN3 chiu7-si7 u7 lang5 beh lai5 chhe7 lan2.
Goa2 lai5-khi3 ka i khui.”
 
 A-kim chiu7 loh8 bin5-chhng5 kiaN5 khi3 mng5-khau2.
A-giok8 ia7 bo5 hoat-to7・,te3 in a-chi2 khi3 khui mng5.
Mng5 chit8-e7 khui,mng5-khau2 koh khia7 chit e5 lian5 khoaN3 to m7-bat
khoaN3 tioh8 e5 lau7 a-po5.
Chit e5 a-po5-a2 chha-put-to lak8 chhit chap8 he3 bin7-sek o・-o・ chhui3
chin toa7 e5 koh chheng7 chit8 nia2 na2 chhin-chhiuN7 than2-a2 e5 goa7-saN.
 
Ho2・-ko・-po5 (3)
 
 Chit nng7 e5 cha-bo2・ gin2-a2 kiaN chit tio5,siuN7 beh koaN2-kin2 kuiN mng5.
M-ku2 lau7 apo5 mng5 chhih8 leh kong2,“Hi2,hi2,hi2,m7-bian2 kiaN,goa2 si7 lin2 ko・-po5.
I-keng chin ku2 bo5 lai5 khoaN3 lin2 a.
ThiaN kong2 lin2 ma-ma eng-am3 bo5 ti7 leh,kiaN-a2 lin2 bo5-phoaN7,thiau-kang lai5 kap lin2 choe3 phoaN7.  Hi2,hi2,hi2.”
ThiaN i e5 chhio3-siaN long2 e7 khi2 koe-bu2-phe5.
 
 “LI2 si7 A-kim hoN・. Chit8-e7-a2 bo5 khoaN3-kiN3 nia7-a7,piN3 chiah toa7-han3. Koh pui5 kah iN5 kun3-kun3. Eng-am3 it-teng7 chin chheN-chhau e5 khoan2----chin ho2,chin ho2.”
I ka-ki7 chit8 e5 goa2 m-chai teh hoaN-hi2 sim2-mih8.
 
 Nng7 e5 chi2-be7-a2 soah gong7-gong7 teh khoaN3 chit e5 lau7 a-po5.
Sui-jian5 iau2 teh kiaN,m7-ku2 in-ui7 i ka-ki7 kong2 si7 in e5 chhin-chiaN5,koh na2 chhin-chhiuN7 chin beng5-pek8 in chhu3-nih8 e5 tai7-chi7,so2・-i2 ia7 khah an-sim chit8-sut-a2,chiu7 chhiaN2 i jip8 lai5 chhu3-lai7.
 
 “Ai3-io,sian7 kah. Ho7・ goa2 che chit8-e7. KiaN5 chin hng7. So2・-i kha sng kah---- Goa2 tioh8 ho2 lai5 khun3 a.”
 
 “Ko・-po5-a2,li2 chin cha2 chiu7 bat goan2 a,si7 bo5?”
A-kim i2-keng chin sn-sim,so2・-i phak ti7 ko・-po5 e5 kha-thau5-u mng7 i.
 
 “Bat noh,bat noh. Lin2 chhut-si3 e5 si5 goa2 chiu7 bat lin2 a.
A-kim tui3 soe3-han3 chiu7 ko2・-chui.
Lin2 tiaN7-tiaN7 ai3 theh8 goa2 e5 he-lang khi3 thit-tho5,LI2 kam2 boe7-ki7-tit a. Iau2-koh A-giok8 si7----”
Oat8 ke3 khoaN3 A-giok8 e5 chit e5 lau7 a-po5,hut-jian5-kan bin7 piN3-choe3 chin kiaN-lang5.
In-ui7 A-giok8 che7 ti7 piN-a2,bak8-chiu toa-toa-lui2,eng7 kiaN-hiaN5 e5 bin7 teh khoaN3 a-po5-a2,e5 kha.
 
 “A-giok8,LI2 an3-choaN2 teh khoaN3 goa2 e5 kha?”
“In----in-ui7 ko・-po5 e5 kha na2 chhin-chhiuN7 ho2・ e5 kha.
KhoaN3 tioh8 chin kiaN.”
 
 “Gong7 gin2-a2. Tak8 e5 na7 chhin-chhiuN7 goa2 chiah choe7 he3,long2 e7 pian3 an2-ni.
Ho2 lah,ho2 lah. Gin2-a2-lang5 tiam7-tiam7. Khah kin2 khi3 khun3.
Goa2 e7-hng beh kap A-kim choe3-tin7 khun3.”
 
 A-po5-a2 kong2 an2-ni liau2,chiu7 pho7 A-giok8 khi2-khi3 bin5-chhng5-teng2,ka7 i sak jip8-khi3 phe7-lai7,kiong5-kiong5 kio3 i khun3.
I ka-ki7 ia7 peh khi2-khi3 A-kim e5 bin5-chhng5-teng2,hng3 jip8-khi3 A-kim e5 phe7-lai7 kap i cho3-hoe2 khun3.


Ho2・-ko・-po5 (4)
 
 Ke3 nng7 saN tiam2-cheng. Goa7-bin7 chin am3.
Hong e5 siaN hiu3-hiu3 kio3,chhin-chhiuN7 kui2-a2 teh kio3 e5 siaN.
A-giok8 ho7・ hong e5 siaN chha2-chhiN2 e5 si5,thiaN-kiN7 ti7 A-kim e5 bin5-chhng5-lai7 u7 teh po7・ mih8-kiaN7 e5 “khauhN8,khauhN8”e5 siaN.
I kam2-kak chin ki5-koai3. Chiu7 kio3,“A-chi2,a-chi2.”
M7-ku2 long2 bo5 lang5 in7 i. I chiu7 mng7 ko・-po5.
 
 “Ko・-po5,a-chi2 teh chiah8 siaN2?”
Ko・-po5 in7 kong2, “teh chiah8 tho5-tau7 lah.”
“Nng7 liap8-a2 ho7・ goa2 chiah8,ho2 bo5?”
A-giok8 chhun chhiu2 ka7 i an2-ni tho2.
 
 “Boe7-eng7-tit.” Gin2-a2 poaN3 mi5 chiah8 tho5-tau7 e7 pak-to2・ thiaN3.
M-ku2 in-ui7 A-giok8 tit8-tit8 ka7 i tho2,i chiu7 hiat chit8 te3 ho7・ i kong2,
“Li2 chit e5 gin2-a2 sit8-chai7 chin iau-kui2,chit8 te3 ho7・ li2 chiu7 ho2 a.”
A-po5-a hiat ho7・ i e5 peng7 m7-si7 tho5-tau7,si7 lang5 e5 chng2-thau5-a2.
A-giok8 khoaN3 chit8-e7 kiaN chit8-tio5,chiah chai-iaN2 a-chi2 i2-keng ho7・ ko・-po5 ka7 si2 a.
I kiaN kah phih8-phih8 chhoah.
 
 M7-ku2 A-giok8 chin khiau2,i chai-iaN2 i na7 o・-peh8 tin2-tang7 sui5-si5 e5 ho7・ ho2・-ko・-po5 chiah8 khi3.
So2・-i2 i tiN3 m7 chai,khia7 khi2-lai5 kong2,“Goa2 beh lai5-khi3 pang3-jio7.”
Hit e5 si5,kau3-taN khoaN3 tioh8 hui-siong5 jin5-chu5 e5 a-po5-a,hut-jian5 piN3-bin7,toa7-siaN kong2,“Li2 an2-ni kong2,siuN7 beh to5-chau2 hoN・.”
A-po5-a chhui3 khui kah chin toa7 e5,na2 chhin−chhiuN7 beh ka7 i.
 
 “M7-si7,m7−si7,goa2 m7-si7 beh chau2 khi3.
Lin2 na7 m7 sin3 eng7 chit8 tiau5 toa3−a2 pak8 goa2 e5 chhiu2,goa2 chiu7 chau2 boe7 khi3.” 
 
  
 
Ho2・-ko・-po5 (5)
 
 
 “U7-iaN2,an2-ni li2 khah kin2 khi3,pang3 liau2 tioh8 khah kin2 tng2 lai5.”
A-po5-a eng7 chit8-tiau5 toa3-a2 e5 chit8 thau5 pak8 A-giok8 e5 chhiu2,iau2 chit8-thau5 gim7 ti7 i e5 chhiu2-nih8.
A-giok8 chhiu2 hong5 pak8 tiau5 leh,kiaN5 chhut-khi3 goa7-bin7,kau3 pian7-so2・ e5 si5,sui5-si5 thau2 khui pak8 ti7 chhiu2-nih8 e5 toa3-a2,ka7 i khun2 toa3 chui2-kng.
Ka-ki7 un5-un5-a2 kiaN5,kiaN5 chhut-khi3 tiaN5-nih8,peh khi2-khi3 chit8 chang5 chhiu7-a2 teng2,bih ti7 chhiu7-hioh8-a2 siong7 am7 e5 so2・-chai7.
Keng-ke3 u7 hiah ku2 a,a-po5-a tan2 A-giok8 tan2 long2 boe7 tng2 lai5,tan2 kah tong3 boe7 tiau5,i chiu7 tioh chhiu2-nih8 e5 toa3-a2 khoaN3-bai7 leh,koh kong2,“A-giok8 pang3 lau2-be7 liau2,si7 bo5?”
Toa3-a2 chit-e7 tioh,ti7 pian7-so2・ hit peng5 chiu7 u7 thiaN-kiN3 chui2 lau5 chhut-lai5 e5 siaN.
A-po5-a chin bo5 hoaN-hi2,m7-ku2 bo5 hoat-to7・.
Tan2 chit8-e7-a2.
Koh tioh khoaN3-bai7,iu7-koh u7 chui2 e5 siaN.
Kian3 pai2 tioh,kian3pai2 long2 an2-ni.
Tioh si3 go7・ pai2 liau2-au7 a-po5-a chiu7 chin siu7・-khi3.
Tui3 bin5-chhng5-teng2 peh khi2-lai5,khi3 pian7-so2・chit8-e7 khoaN3,chiah chai-iaN2 toa3-a2 pak8 ti7 chui2-kng.
 
 
 “KhoN2・-oN3・ e5 A-giok8,li2 siuN7 beh chau2,ia7 ho7・ li2 chau2 boe7 khi3.”
Ho2・-ko・-po5 chiu7 khai-si2 chhe7 A-giok8.
Chhe7 ke3-lai5,chhe7 ke3-khi3,chiah khoaN3 tioh8 A-giok8 bih ti7 chhiu7-a2-teng2.
Ho2・-ko・-po5(6)
 
 
 “Ho7・ goa2 chhe7 tioh8 a,A-giok8.
Chin khoN2・-oN3・,li2 koh kaN2 phian3 goa2.
Li2 tioh8 koai-koai-a2 loh8-lai5,goa2 chit chhui3 chiu7 beh ka7 li2 ka7 ho7・ si2.”
A-po5-a chit8 e5 bin7 phaiN2-phaiN2 teh gin5 ti7 chhiu7-teng2 e5 A-giok8,koh na2 chhin-chhiuN7 beh peh khi3-lai5 e5 khoaN2.
 
 “Kau3 chia bo5 hoat-to7・ a,m7-ku2 goa2 chin ai3 lim tho5-tau7-iu5,bo5 chit8 jit8 bo5 lim.
Na7 si7 tioh8 si2,goa2 chin ai3 lkoh lim chit8 pai2 tho5-tau7-iu5 chiah lai5 si2.
Ko・-po5,ti7 chau3-kha e5 ang3-a2lai7 u7 tho5-tau7-iu5,li2 khi3 to3 chit8 tiaN2 ho7・ tiN7,hiaN5 ho7・ kun2,phang5 lai5 ho7・goa2,ho2 bo5?
Goa2 lim liau2 chiu7 beh koai-koai-a2 loh8-khi3.”
 
 
 A-po5-a bo5 hoat-to7・ chiu7 khi3 chau3-kha.
Chhe7 tioh8 hit e5 ang3-a2.
Gia5 chit8 e5 tiaN2 khng3 toa3 chau2-pu5 thiu chit8 chang2 tiu7-chhau2,koh khi3 chha5-tui lam2 chit8 pe2 chha5 jip8-lai5.
I tiaN2-koa3 kham3 ho7・ ho2-se3,chiu7 khi3 theh8 hoan-a2-he2 lai5 khi2-he2.
Bo5 loa7 ku2,hian tiaN2-koa3 chit8-e7 khoaN3,koh iau2-be7 kun2.
I chiu7 koaN2-kin2 khi3 giah8 chit8 ki chian-si5 lai5 la7.Ho2・-ko・-po5 (7)
 
 
 
 HiaN5 ho2 a,a-po5 chiu7 ka7 i phang5 lai5 kau3 chhiu-kha kong2,
“A-giok8,goa2 ka7 li2 phang5 lai5 a.”
 
 
 “Ho2,li2 ka7 goa2 pak8 toa3 chit8 tiau5 soh-a2.”
A-giok8 tui3 chhiu7-a2-teng2 tui7 chit8 tiau5 soh-a2 loh8-lai5.
A-po5-a chiu7 ka7 i pak8 toa3 tiaN2-hiN7.
A-giok8 chhiu5 khi2-khi3 liau2-au7,chin hoaN-hi2 teh khoaN3 tiaN2-a2-lai7.
M7-ku2 khah tan2 to bo5 beh lim.
A-po5-a chin siu7-khi3,chhui3 khui kah toa7-toa7-e5,toa7-siaN jiong2 kong2,
“khah kin2 lim-lim leh,thang ka7 goa2 loh8-lai5.”
A-giok8 chiu7-si7 teh tan2 chit e5 ki-hoe7.
I siuN7 kong2,“TaN ho2-se3 a.”
Sui5-si5 chiong hit tiaN2 sio kun2-kun2 e5 tho5-tau7-iu5 to3 jip8-khi3 a-po5-a e5 chhui3-lai7.
In-ui7 chin kan-kho2・,a-po5-a sui5-si5 pian3 choe3 chit8 chiah ho2・,thiau3
ke-lai5 thiau3 ke3 khi3,ko7 ke3 lai5 ko7 ke3-khi3,siak ke3-lai5 siak ke3-khi3,siak kah si2 khi3.
 
 
 Keh-cha2-khi2 in lau7-bu2 tng2 lai5,thiaN-kiN3 chit e5 tai7-chi7,chai-iaN2 A-kim e5 si2 chin chhi-chham2,i e5 sim-lai7 hui-siong5 e5 kan-kho2・.
Chong2-si7 chai-iaN2 A-giok8 ti7 chin hiam2 e5 tiong-kan,kiu3 tioh8 chit8 tiau5 siN3-mia7,koh ia7 ui7-tioh8 i e5 a-chi2 po3-siu5,lau7-bu2 e5 sim chiah tit-tioh8 chit-sut-a2 an-ui3.
Nng7 e5 chiu7 khi3 an-chong3 A-kim e5 si2-si.
 
 
 Bo5 loa7 ku2,chit e5 tai7-chi3,tui3 chit8 e5 so2・-chai7.
Hia e5 lang5 chiu7 chong2 tong7−oan5 khi3 phah ho2・. 
ThiaN kong2 tui3 an2−ni i2−au7 Tai5−oan5 chiu7 long2 bo5 ho2・ lah.

テキスト3-1-1

虎姑婆

台湾語
Taiwanese language
 [1]   虎姑婆